امروز در نظر داریم درباره چندمورد مهم از خطراتی که آشپزخانه میتواند برای فرزندانمان داشته باشد صحبت کنیم.

برای کوتاه شدن مطلب و اینکه تا پایان همراه ما باشید آنها را به صورت نکته ای نوشته ایم تا مغز مطلب را بتوانیم انتقال دهیم و درعین حال خیلی هم حرف نزده باشیم. :)

اما هرکجا اگر فکر کردید که به توضیح بیشتری نیاز است بپرسید ما حتما پاسخ خواهیم داد.

اصلی ترین عوامل زخمی شدن و صدمه دیدن یا مرگ کودکان زیر 14 سال تصادفات رانندگی  ،غرق شدگی، سوختگی ،افتادن از ارتفاع و مسمومیت است.