نمونه ای از حوادث کودکان که با اندکی آگاهی و مراقبت میتوان از آن پیشگیری کرد.