بازی های فکری در رشد و خلاقیت کودکان تاثیر به سزایی دارند در این میان بازی های فکری - ایمنی در آشنایی کودکان با مسائل ایمنی بسیار موثر خواهند بود. در ادامه نمونه ای از این بازی ها را در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد.


شماره 1:

بازی جمله رمز را بیاب!
صفحه ی اول مجموعه تصاویری است که بالای هر تصویر یکی از حروف الفبا به چشم می خورد. این صفحه به عنوان مرجع رمز یابی در نظر گرفته شده است.

صفحه ی دوم بعضی از تصاویر صفحه ی اول را شامل می شود که با توجه به هر تصویر و مطابقت دادن با تصاویر در صفحه ی اول حرف مربوطه را نوشته تا در نهایت به جمله ی مورد نظر دست یابیم.


شماره 2:

بازی راه درست را پیدا کن!

در این بازی کودک با انتخاب مسیر مناسب به راه خروج دست می یابد و درصورت انتخاب راه نادرست با یکی از خطرات موجود در منزل روبرو می شود.


بازی شماره 3:

بازی فکری آموزشی نحوه تماس با نیروهای امدادی

 

بازی شماره 4:

بازی صعود و فرود با الهام از بازی کهن مار و پله
باهدف آشنایی کودکان با نیروهای امدادی (آتش نشانی، اورژانس، پلیس) و حوادث مرتبط با هر ارگان
کودک در طی بازی با موارد ایمن و نا ایمن آشنا می شود و شماره مربوط به هر ارگان امدادی را برای حوادث مربوط به آن ارگان می آموزد.
نقش آفرینی کودک در این بازی ذهن او را برای کارهای صحیح و ایمن، مثبت کرده و از خطراتی که باعث سقوط او به خانه های پایین تر شده است دور میکند.
تمامی این اهداف راهیست برای ارتقای فرهنگ ایمنی کشور با تکیه بر نقش کودکان در خانواده .

بازی شماره ۵:

 راهت را بیاب

باهدف آنکه کودکان در حین بازی آدرس خود را تکرار کرده و از اهمیت آدرس دهی صحیح در مواقع ضروری آگاهی یابند.

همچنین در روند بازی با هر سه ارگان امدادی " آتش نشانی، پلیس و اورژانس " آشنا شده و وظایف هرکدام را هنگام رسیدن به محل حادثه می آموزند.

مهم این است که فرهنگ سازی همکاری با نیروهای امدادی، عدم ایجاد مزاحمت برای شماره های امدادی، عدم دخالت در کار متخصصین امداد و عدم تجمع در محل حادثه را از کودکی نهادینه سازیم.