با آگاهی و آمادگی، زلزله دیگر بلا نیست، تجربه است و بس...

ما پذیرفته ایم که حوادث طبیعی همانند زلزله پدیده ای غیر قابل پیش بینی است که هر آن احتمال وقوع آن وجود دارد.

آن چه در این میان برای مقابله و کاهش تلفات و آسیب ها تاثیر گذار است، میزان آگاهی و آمادگی افراد می باشد.

یکی از مهم ترین عملکردها در زمان وقوع زلزله توانایی برپا کردن چادر های امدادی توسط عموم مردم می باشد.

کارگاه آموزشی برپایی چادرهای امدادی 

توسط گروه کودک ایمن ناجی فردا