کمیته فرهنگ شهروندی اصفهان، طراحی های بسیار خوب و جالبی برای فرهنگ سازی در زمینه های مختلف انجام داده است که در میان آنها بحث ایمنی پر رنگ است.

یکی از پرتعداد ترین و آسیب زننده ترین حوادث برای کودکان حوادث ترافیکی است؛ چه به عنوان سرنشین و چه به عنوان عابر


در زیر تعدادی از پوسترهای طراحی شده برای تصادف کودکان در خیابان را خواهیم دید.
کانال تلگرامی کودک ایمن - ناجی فردا