شروع به کار طراحی و ساخت وسایل کمک آموزشی در زمینه ارتقای فرهنگ ایمنی، امنیت و سلامت کودکان ؛ تابستان 92


طراحی و چاپ بازی های فکری در حوزه آموزش های ایمنی، امنیت و سلامت کودک و خانواده ؛ پاییز 92


همکاری با سازمان آتش نشانی تهران در ارائه طرح سفیران ایمنی(نقش کودکان برای ارتقای فرهنگ ایمنی) ؛ مهرماه 93


معرفی سفیران ایمنی و بررسی اهمیت نقش کودکان برای ارتقای فرهنگ ایمنی در شورای شهر تهران ؛ مهرماه 93

تحقیق و بررسی تاثیر محیط آموزش بر ماندگاری آموزش های ایمنی و طراحی فضای مرتبط با آموزش های ایمنی برای کودکان با همکاری ایستگاه3 آتش نشانی تهران ؛ پاییز 94

بازسازی محیط آموزش با هدف ماندگاری آموزش های ایمنی و طراحی فضای مرتبط با آموزش های ایمنی برای کودکان با همکاری ایستگاه 3 آتش نشانی تهران ؛ زمستان 95

بازسازی محیط آموزش با هدف ماندگاری آموزش های ایمنی و طراحی فضای مرتبط با آموزش های ایمنی برای کودکان با همکاری ایستگاه 3 آتش نشانی تهران ؛ پاییز 96