لبخندم از آرامشیست که تو فراهم کرده ای...

***بزرگ مردان عرصه امنیت و آرامش روزتان مبارک***