اهمیت مهارت آموزی دانش آموزان در جهت زندگی سالم، ایمن و امن

آماری که از داخل و خارج از کشور در مورد حوادث کودکان بخصوص در سطوح کودکستان و دبستان گزارش می شود موضوع را بی اندازه مهم و قابل توجه می سازد.
باوری وجود دارد که خیال میکنیم با وارد شدن کودکان به محدوده مدرسه، آن ها در ایمنی کامل خواهند بود و هیچ خطری آن ها را تهدید نمیکند، در صورتیکه استعداد ایجاد حوادث و سانحه در محدوده مدارس به علت محدودیت جا، تراکم بچه ها و بازیگوشی آن ها به مراتب بیشتر از خانه بوده و کمتر مدرسه ای هست که حادثه ای کوچک یا بزرگ را تجربه نکند.
پدران و مادران عزیز میدانند در خانه ای که بیش از یک کودک وجود دارد کنترل فرزندان مشکل است و نیاز به انضباط و فرماندهی درست می باشد. تنها در این صورت است که میتوان محیطی نسبتا آرام و خالی از حادثه را در خانه ایجاد کرد.
بازیگوشی و شیطنت در خمیره ذاتی یک کودک سالم است. در نتیجه کنترل صدها بچه قد و نیم قد در مدارس، امری مشکل و حایز اهمیت است.

شاید لازم باشد کلیه مدارس گزارشی ماهیانه از وضعیت ایمنی خود و حوادث و سوانحی که در آن ها اتفاق میافتد با ذکر نوع حادثه و محل آن و نواقص موجود، به یک مرکز واحد (ترجیحا اداره آموزش و پرورش استان) دهند تا با تجزیه و تحلیل کلیه حوادث، نقاط ضعف و کانون های حادثه زا در مدارس کشف و در جهت جلوگیری از حوادث مشابه در جهت جلوگیری از حوادث مشابه اقدام مطلوب به عمل آید.
مسئولین مدارس با مروری عمیق بر حوادث دانش آموزان می بایست اقدام عاجل در رفع اشکالات موجود به عمل آورند.

برگرفته از مقاله:
اهمیت و جایگاه ایمنی و بهداشت دانش آموزان مدارس و مهدکودک ها 
محمد ولایت زاده 
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

کانال تلگرام موسسه کودک ایمن - ناجی فردا