تقدیم به تمامی انسان های صبور و مهربان که در نقش پرستار زندگی بخش می باشند...

*روزگارتان آرام و شیرین باد*