پیشگیری از حادثه برای ما بسیار مهم است؛ اما زمانی که حادثه اتفاق می افتد مقابله با آن است که اهمیت پیدا می کند. آموزش مقابله با حادثه آنقدر مهم است که سن، جنس، میزان تحصیلات و.... افراد برای ما اهمیتی پیدا نمی کند چه برسد به اینکه فردی که آموزش می دهیم جزء کودکان استثنائی باشد. خیلی مهم است که این بچه ها بتوانند در زمان بروز حادثه از خودشان مراقبت کنند و با حادثه پیش آمده مقابله کنند.

این بچه ها در زمینه ایمنی آموزش های زیادی دیده اند که یکی از آن ها کار با خاموش کننده های دستی است.


شوق و ذوق بچه ها برای روشن کردن آتش وصف ناپذیر بود.

همه بچه ها مشتاق برای خاموش کردن آتش بودند.