جاده اهر هریس تبریز 

یکی از جاده های خطرناک و از مرگبارترین جاده های ایران جاده مرگ اهر تبریز است. این جاده مسیر ارتباطی تبریز با ۱۶ شهر شمالی است. جاده ی خطرناک اهر با نام جاده مرگ آذربایجان شهرت دارد.این جاده با وجود خطرناک بودن مناظر بسیاری در اطراف آن وجود دارد، بنابراین حین رانندگی به خصوص در روز دقت بیشتری به رانندگی تان بکنید تا زیبایی های اطراف حواستان را پرت نکند...

 

جاده گلستان شهر بجنورد
جاده ی گلستان شهر بجنورد یکی دیگر از جاده های خطرناک ایران است. این جاده به جاده مرگ شهرت دارد و تماشای خودروهای واژگون و مچاله شده برای مردم گلستان شهر عادی می باشد. 
به گفته ی مردم محلی هر ماه شاهد چند مورد تصادف شدید هستند و این تصادفات بیشتر به علت مشکل هندسی جاده و میدان گلستان شهر و عدم وجود روشنایی کافی است.

محور سبزوار-گناباد

اگرچه که جاده‌های منتهی به گناباد چندان پر مسافر نیستند، اما شاید همین خلوتی بیش از حد باعث شده است که این محور یکی از محور‌های حادثه خیز کشور باشد. 

فاصله سبزوار تا گناباد از روی نقشه چیزی در حدود ٨٠٠ کیلومتر است که در چند نقطه حادثه خیز بوده و عملا در حال جایگزین شدن با محور‌های موازی است.