🔥سوختگی هم یک اتفاق است همانند بسیاری از حوادث دیگر، گاه بسیار دردناکتر گاه بسیار جبران ناپذیرتر

🔥سوختگی در کمین است همین بس که بدانیم کمینگاهش کجاست.


🍀انجمن ققنوس (جمعیت حمایت از بیماران سوخته) مسیری در پیش گرفته که بیشتر بدانیم و کمتر طعمه سوختگی شویم. 

#پیشگیری_از_سوختگی

#حمایت_از_بیماران_سوخته

#ارتقای_فرهنگ_ایمنی

#دانش_زندگی_سالم