در چهل و چهارمین شماره ماهنامه حریق صفحاتی به گروه کودک ایمن _ ناجی فردا اختصاص یافته است که موارد زیر را در بر می گیرد:

معرفی و اهداف گروه کودک ایمن _ ناجی فردا

معرفی کتاب و سایت مرتبط با ایمنی و سلامت کودکان

تصویر لباس و تجهیزات آتش نشانی کودک طراحی شده توسط گروه کودک ایمن _ ناجی فردا

گلچینی از تصاویر فعالیت ها و کارگاه های برگزاری شده گروه کودک ایمن _ ناجی فردا