نمونه پوسترهای طراحی و جمع آوری شده توسط کارشناسان گروه کودک ایمن _ ناجی فردا جهت آشنایی شهروندان با خطرات گاز منوکسید کربن