مهارت کار با خاموش کننده 

نیازمند آموزشی عملی می باشد 

و 

با تمرین فرد این مهارت در ذهن ماندگار خواهد شد.