با گذر هر ثانیه مصمم تر میشویم برای نشان دادن همدلی های راستین با جامعه ی ناجیان داغ دیده...

همان حرف ها و تصمیمات پر از احساس تک تک مان پس از فاجعه ی پلاسکو برای برگرداندن آرامش گم شده در چهارشنبه سوری که سالهاست چشم و گوش شهرمان به دنبال راه فراری از این بی فرهنگی هاست...

شاید یک شب آرامش مرهمی بر دل قهرمانان زخم خورده باشد، سهم ما در برقراری این آرامش چیست؟!

آیا به راستی تصمیمات و عهد و پیمان ها به عمل تبدیل خواهند شد...

سه هفته تا حمیت باقیست...


#چهارشنبه_منهای_16

@koodakeimen