اصل اساسی برای ما پیشگیری از وقوع حادثه استenlightened

هدف این است که آگاه سازی انجام گیرد تا حادثه ای نباشدsmiley