سلام بر همه دوستداران کودک

قصد داریم از این پس مطالب و اهداف گروه را در راستای ایمنی کودک پیش ببریم و در کنار این مطالب برای 

بزرگ ترها نیز مطالب قابل تاملی به اشتراک گذاریم...

از همراهی شما سپاسگزاریم...