کودکان آسیب پذیرترین افراد در برابر حوادث هستند.
کودک به تنهایی قادر به شناخت خطرات موجود در اطرافش نیست ولی در عین حال آموزش و آگاه کردن وی می تواند او را به بزرگترین ناجی خود و حتی دیگران تبدیل کند...
کاری که در کشورهای دیگر بسیار پر اهمیت شمرده می شود و از اولویت های سازمان های امدادی است.