کودکان در حین بازی آموزش پذیری بسیار بالایی دارند!


آشنایی کودکان با حوادث، در ابتدا آنان را جزو افرادی می کند که پیشگیری و مقابله با بروز حوادث را می دانند و سپس جسم و روح آنان را در زمان بروز حوادث واقعی و حتی بزرگ ایمن نگه می دارد!