آموزش های ایمنی و راهکارهای مقابله با حوادث را برای کودکان خود به بازی های تک نفره و گروهی تبدیل کنیم...


آموزش شناخت مکان های ایمن و پناه گیری در زمان زلزله

از طریق بازی برای کودکان

توسط گروه کودک ایمن ناجی فردا