آموزش های ایمنی و راهکارهای مقابله با حوادث را برای کودکان خود به بازی های تک نفره و گروهی تبدیل کنیم...

بازی های مرتبط با کمک های اولیه، کودکان ما را به افرادی توانمند و دارای قدرت خود امدادی تبدیل می کند.

چه بسا ممکن است کودک ما ناجی دوست خود در آسیب ها در حین بازی شود...با آموزش های ساده ی کمک های اولیه ترس از آسیب را از کودکان بگیریم...

  

                           

         

              عکس متعلق به مهد کودک ذهن روشن  

                  سپاسگزاریم از تمامی کسانی که به ایمنی کودک اهمیت می دهند و

                 توانایی های کودکان را باور دارند...