آموزش های ایمنی و راهکارهای مقابله با حوادث را برای کودکان خود به بازی های تک نفره و گروهی تبدیل کنیم...  

بازی هایی که ما برای کودکان در نظر داریم آن ها را آشنا می کند با نیروهای امدادی، بخصوص آتش نشانی که لباس و تجهیزات شان غریب تر و نا آشنا تر است برای کودکان!
این بازی ها به کودک کمک می کند تا در زمان بروز حوادث از نیروهای آتش نشانی ترسی نداشته باشند و به آنان به عنوان یک دوست اعتماد کنند...


بازدید کودکان از ایستگاه آتش نشانی

                                                                                                                   


 کارگاه بازی با تجهیزات آتش نشانی

توسط گروه کودک ایمن ناجی فردا

                                                                                                                 


                                                                                                                    


                                                                                                                       

     سپاسگزاریم از تمامی کسانی که به ایمنی کودک اهمیت می دهند و 

                 توانایی های کودکان را باور دارند...