این تصویر آشنا نیست؟!؟!؟


وقتی کودک خود را به مراکز نگهداری، آموزشی، تفریحی می سپاریم ایمنی محیط را در نظر داشته باشیم، نا ایمنی های محیط را به مسئولین مرکز گوشزد کنیم و حس بینایی کودکان را برای شناخت خطرات قوی کنیم...