ایمنی اسباب بازی ها و محیط بازی کودکان


کودکان در محیط خانه و بیرون از آن بیشتر وقت خود را صرف بازی می کنند... 

نگاه سطحی به آمار حوادث نشان می دهد که هر ساله تعداد زیادی از کودکان به وسیله اسباب بازی های خود صدمه می بینند، ناقص می شوند و حتی بعضی از مواقع جان خود را از دست می دهند!!! در سال گذشته در یک چهارم از جهان ۱۵۰۰۰۰ کودک در اثر بازی با اسباب بازی های خطرناک آسیب دیده اند

بازیچه ای که به شکل موشک ساخته شده بود چشم پسر بچه هفت ساله ای را کور کرد!
بچه یک ساله ای دراثر قورت دادن چشم شیشه ای عروسکش خفه شد!
پرتاب دارت ( وسیله ای که سرآن از میخ نوک تیز درست شده و انتهای آن یک چهار پر هدایت کننده دارد که برای نشانه گیری از آن استفاده می شود) چشم پسر بچه ای را کور کرد و به اعصاب مغزی وی صدمه زد!!!

خسارت های ناشی از بازی کودکان با اسباب بازی های خطرناک به قدری سنگین و دربسیاری از موارد جبران ناپذیر است که قوانین و مقررات ویژه ای برای کنترل میزان خطرناک بودن اسباب بازی ها در بیشتر کشور ها وضع گردیده است و نادیده گرفتن این قوانین مجازات های شدیدی به همراه دارد...

تمامی این حوادث از جایی شروع می شود که اسباب بازی های خطرناک یا اسباب بازی هایی نا متناسب با سن کودکان در دسترس کودک قرار می گیرد ...

                                                                                                              

گروه کودک ایمن _ناجی فردا علاوه بر مشاوره و ایمن سازی مهدهای کودک، خانه های بازی و مراکز نگهداری کودکان کارگاه های آموزشی متنوعی را با هدف آگاه سازی مادران و مربیان برگزار می کند.