رفتار هوشمندانه در مقابل آتش ضامن سلامت افراد است.

توانمند سازی کودکان برای محافظت از خود به معنای خود امدادی کودک، توسط گروه کودک ایمن - ناجی فردا

در غالب بازی های متنوع به کودک آموزش داده می شود تا در زمان بی احتیاطی و حوادث، کودکان با تسلط  و توانمندی 

ظاهر شوند و عکس العملی هوشمندانه در راستای حفظ جان خود نشان دهند...


کارگاه خود امدادی کودک هنگام آتش گرفتن لباس

توسط گروه کودک ایمن ناجی فردا

کارگاه خود امدادی در برابر آتش برای کودکان

در کشورهای پیشرفته

این تصویر را به خاطر بسپارید و به فرزندان خود آموزش دهید.