کودکان آموزش پذیری وسیع تری خواهند داشت اگر...

آموزش برای آنان، جذاب با ایده های نو باشد...

آموزش برای آنان، به شکل بازی در آید...

آموزش را در کنار خانواده خود فرا بگیرند...

و در نهایت فرصت این را داشته باشند که نقش آموزش دهنده را به خود بگیرند و یافته های خود را در اختیار همسالان و حتی بزرگ ترها قرار دهند...


کارگاه آموزشی ماکت آتش سوزی و نکات ایمنی

توسط گروه کودک ایمن ناجی فردا

یافته های کودک از ماکت و آموزش ایمنی

همراهی والدین کودکان در طول آموزش ایمنی