آموزش های خروج ایمن از منزل را در زمان آتش سوزی جدی بگیریم...

دود وگاز های سمی خطرناک ترین محصول آتش سوزی هستند که آگاهی خانواده ها از این موضوع سبب حرکتی نو برای ایمنی کودکان و افراد بزرگسال خواهد شد.

دود در زمان آتش سوزی همه افراد، بخصوص کودکان را گمراه می کند، اما اگر فرار از دود تمرین شده باشد کودک می تواند با شمردن اعداد و یا لمس درب و دیوارها راه خود را پیدا کند و از آتش سوزی نجات یابد. 

پیشنهاد ما این است که کودکان به همراه والدین خود در مراحل تهیه نقشه فرار ایمن از آتش سوزی همکاری داشته باشند و نحوه صحیح حرکت در دود را تمرین کنند...

برگزاری کارگاه حرکت در دود

توسط گروه کودک ایمن ناجی فردا

 

برگزاری کارگاه حرکت در دود 

در کشورهای پیشرفته

همکاری کودکان با والدین خود در تهیه نقشه فرار ایمن