آشنایی کودکان با نیروهای امدادی و اهمیت کار ناجیان

کنجکاوی کودکان برای ارتباط برقرار کردن با شماره های کوتاه و امدادی 

می تواند آسیب بالایی را برای افرادی که نیاز به امداد رسانی دارند ایجاد کند!

آگاهی کودک از اهمیت سرعت بخشیدن در امر امدادرسانی 

باعث فرهنگ سازی در استفاده صحیح و به جا از شماره های امدادی می گردد...