آموزش های عملی و متناسب با ذهن خلاق کودکان امروز، زمینه ساز فرهنگ ایمنی در آینده است...

نشان دادن اهمیت سرعت بخشیدن در امر امداد رسانی به کودکان و نوجوانان
توسط گروه کودک ایمن ناجی فردا