تمامی تلاش کارشناسان گروه کودک ایمن_ناجی فردا برقراری ایمنی، امنیت و سلامت کودک
در دو بخش پیشگیری و مقابله با حوادث کوچک و بزرگ می باشد.
اکنون سخن ما با والدین گرامیست...
*کودک خود را باور داشته باشید، ایمنی او را از طریق خود کودک برقرار کنید و 
پس از آن او را برای رویارویی با آسیب ها آگاه کنید*