آشنایی کودک با آسیب های جسمی در حین بازی و کنجکاوی

بریدگی ها

سوختگی ها

شکستگی ها

برق گرفتگی ها

ســقوط از ارتفاع

مسمومیت های مواد شیمیایی و داروها

مسمومیت های ناشی از نیش حشرات یا گاز گرفتن حیوانات و...

نمونه ای از آسیب هایی می باشد که برای کودکان ما اتفاق می افتد.

دانش و آکاهی والدین از این حوادث ضامن سلامتی کودک می باشد.

بخشی از بازی های کودکانه را به آشنا کردن او با این آسیب ها اختصاص دهید...