دنیای کودکان پر از شادیست

پر از انرژی

و پر از امید و قدم هایی رو به جلو...

نا آگاهی است یا سهل انگاری؟

.

.

.

دیدن کودکانی که به دلیل حوادث زمان زندگیشان کسالت بار می شود...

 

کاری از موسسه کودک ایمن ناجی فردا