گامی برداشته ایم که در ابتدا بسی سخت می نمود و حتی زمان هایی نا ممکن!

اکنون که به روزهای گذشته مینگریم شاد میشویم و در کنار قدم های پر امید خود جای پای مهربان شما را محترم میشماریم. 

بازخوردهایتان گاهی شیرین و دلگرم کننده و گاهی تلخ بود و ما را به فکر فرو میبرد...

همین بودنتان دلیلی است برای تجربه بیشتر و فکری برای آینده ای بهتر 

با ایده هایی متفاوت در جهت ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی، امنیت و سلامت از کودکی تا دستیابی به هدف نهایی و نهادینه کردن مقوله ای که جای کار بسیار دارد...