پیشگیری از آسیب دیدگی ها در محیط خانه برای کودکان...


 در ادامه مطالب مربوط به وسایل لازم وضروری برای محافظت وایمنی کودکان در محیط خانه 

موارد زیر را به والدین علاقمند معرفی میکنیم:

محافظ درب برای جلو گیری از آسیب انگشتان کودک

محافظ گاز برای جلو گیری از سوختگی 

محافظ لبه های تیز برای جلوگیری از آسیب به سر کودک