سوگند نامه 

*آتش نشان سوگندت زیباترین کلامیست که بر لب جاری می گردد، روزت، یادآور رادمردیها و دلیری هایت خجسته باد*

طرحی از گروه کودک ایمن _ ناجی فردا 

به منظور استفاده در پروفایل شبکه های اجتماعی 

با هدف ارتقا سطح فرهنگ ایمنی برای رسیدن به جامعه ای ایمن...