آشنا کردن کودکان با لباس و تجهیزات امدادی                

                     توسط گروه کودک ایمن ناجی فردا                 

                                                     

                                                   

                                                   

تا به امروز بسیار تلاش کرده ایم که برای کودکانمان کم نگذاریم و کمبودهای آموزش ایمنی را جبران کنیم...

از این پس با قدم هایی استوارتر پیش میرویم تا همپایی کشورهای پیشرفته...