شماره های امداد را با بازی و شعر به کودکان بیاموزیم تا در زمان نیاز بتوانند به درستی و با آرامش از آن استفاده کنند...