یکی از بهترین روش های آموزشی به کودکان نقش آفرینی و تجربه عینی کودک 

برای آن هدف آموزشی می باشد.

گروه کودک ایمن_ناجی فردا فرصت های متنوع و زیادی را به کودکان می دهد تا با ناشناخته ها آشنا شوند و 

لذت کشف دنیای سلامتی و ایمنی را تجربه کنند...


کارگاه آشنایی با سلامت جسم

توسط گروه کودک ایمن ناجی فردا

تجربه شنیدن صدای ضربان قلب با هدف آشنایی با سیستم خون رسانی و 

عدم ترس کودکان هنگام مواجهه با آسیب ها

آگاه سازی کودکان به منظور شناخت نیروهای امدادی 

در زمان بروز حوادث و آسیب های جسمی