کارگاه بازی خطر و سقوط، ایمنی و صعود

کارشناسان گروه کودک ایمن_ناجی فردا طی چندین ماه بازی قدیمی و تاثیر گذار مار و پله را به صورت ایمنی و امداد طراحی کرده اند

تا گام بلندی بردارند در رسیدن به هدف خود که همانا 

دستیابی به فرهنگ ایمنی در جامعه از طریق کودکان می باشد.

طراحی این بازی به گونه ای انجام شده است که کودک می تواند نتیجه کارهای ایمن و نا ایمن خود را دریابد و

در طول بازی با ارگان های امدادی مربوطه برای حوادث مختلف آشنا شود...