توانمند سازی کودکان برای مواجهه صحیح با حادثه، خود امدادی و دگرامدادی از اهداف بزرگ ماست...
کارگاه آموزشی خود امدادی و دگر امدادی در آسیب های منجر به خونریزی
توسط گروه کودک ایمن ناجی فردا