پناه گیری هنگام بروز زلزله یا فرار از محل آتش سوزی یا حرکت در محیط دود گرفته از جمله مهارت هایی است که 

نیاز به آموزش و تمرین دارد تا در زمان بروز حادثه آمادگی افراد بر استرس و شوک روانی آنان غالب شود.

آموزش و اطلاع رسانی صحیح نحوه مواجهه با حوادث ازما...تمرین و دنبال کردن راه سلامت و ایمنی با خانواده شما


کارگاه آشنایی نوجوانان با نحوه صحیح پناه گیری هنگام بروز زلزله

توسط گروه کودک ایمن ناجی فردا