رنگ آمیزی و نقاشی از کارهای مورد علاقه کودکان است،

این بار از این علاقه کودکان بهره جسته ایم و 

کتاب رنگ آمیزی مشاغل امدادی را برای آن ها آماده کرده ایم 

تا خود کودکان به نیروهای امدادی رنگ و جان دهند و 

دوستی آنان را در ذهن رنگارنگ خود ماندگار کنند...

کارگاه آشنایی با نیروهای امدادی با استفاده از کتاب رنگ آمیزی مشاغل امدادی

توسط گروه کودک ایمن _ ناجی فردا