استقبال کودکان از بازی های خلاق با هدف آموزش ایمنی

ایفای نقش کودک در قالب امدادگر، اشتیاق و مشارکت او را برای فراگیری آموزش های ایمنی دو چندان می کند و 

آموخته ها در ذهن کودک ماندگار خواهد شد...