بازدید فعالان حوزه ی کودک از نمایشگاه و رایزنی با گروه کودک ایمن _ ناجی فردا