متن و بنر تبریک به مناسبت روز آتش نشان


شعله های سرکش حادثه در برابر بزرگی تو چقدر حقیرند...

*بزرگ مرد لحظه های پر تپش روزت مبارک*


ای اسطوره ایمان در جنگ با آتش بهشت را از آن خود میکنی...

*دستانت پر قوت، قدمهایت آهنین، دلت پر امید باد*


سوگند قهرمان نوشته ای بر روی کاغذ نیست،

خطیست که بر لوح جان او حک شده است...

*ای قهرمان نامت این روز را بزرگ کرده است و ما به یمن وجودت این روز را بزرگ می داریم*