...تقدیم به بزرگ مردانی که امنیت و آرامش را برایمان رقم می زنند...


*روزگارتان آرام و شیرین باد*