امروزه در کشورهای توسعه یافته موضوع ایمنی کودک (safe kids)

از اهداف اصلی برای رسیدن به زندگی شایسته و ایده آل به شمار می آید

تا جایی که بخشی از آموزش و پرورش کودکان به موضوع 

آموزش های ایمنی، امنیت و سلامت اختصاص یافته است...

در این بین گروه کودک ایمن _ ناجی فردا تمام تلاش خود را برای رسیدن به هدف نهایی

که همان ارتقای سطح فرهنگ ایمنی کشور عزیزمان، ایران است به کار می گیرد و

از هم اکنون همقدم شدن با کشورهای توسعه یافته را به تمام دوستداران کودک نوید می دهد...