کودکان و جشن قاشق زنی برای مراسم چهارشنبه سوری

                                                شادمانی و بازی کودکان پس از مراسم جشن


کودکان مهم ترین مخاطبان ما هستند برای دریافت حس نو...